Ochrana osobných údajov

Definícia používaných pojmov:

· Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len "Zákon".

· ÚOOÚ – Úrad na ochranu osobných údajov.

· - osobné údaje.

· IS (informačný systém) - akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom základe alebo geografickom základe,

· Prevádzkovateľ - každý, kto vymedzí účel a prostriedky spracúvania OÚ a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene (prevádzkovateľ e-shopu)

· Dotknutá osoba - každá fyzická osoba, ktorej OÚ sa spracúvajú (zakazník e-shopu).

· Sprostredkovateľ - každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa (napr. účtovnícka firma, poskytovateľ E-shopu apod.).

· Príjemca – je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou, s výnimkou orgánov verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe

osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy

· Treťou stranou je každý subjekt, ktorý nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje

· IS E-shop – IS spracúva OÚ za účelom predaja tovarov a príp. služieb

· IS marketing – IS spracúvajúci OÚ, potrebné pre zasielanie newsletterov, reklamy apod. Meno a priezvisko, adresa a adresa elektronickej pošty môžu byť aj OÚ.

· Online identifikátor - identifikátor poskytnutý aplikáciou, nástrojom alebo protokolom, najmä IP adresa, cookies, prihlasovacie údaje do online služieb, rádiofrekvenčná identifikácia, ktoré môžu zanechávať stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi alebo inými informáciami môžu použiť na vytvorenie profilu dotknutej osoby a na jej identifikáciu.

· Cookies – malé dátové súbory, ktoré e-shop posiela webovému prehliadaču počas prehliadania webovej stránky e-shopu, ak je ich použitie v prehliadači povolené. E-shop používa cookies pre autentifikáciu užívateľa v spojení s prihlasovacími údajmi pre personaliáciu E-shopu. Niektoré e-shopy používajú aj cookies pre štatistiku.

 

V súlade s §19 ods.1 Zákona prevádzkovateľ, oznamuje dotknutej osobe tieto informácie:

 

Názov E-shopu: ALERTECH https://www.alertech.sk

 

Údaje o prevádzkovateľovi:

Obchodný názov: ALERTECH s.r.o.

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo: Dolné Rudiny, 010 01 Žilina

IČO: 47885416

IČ DPH: SK2024136301

 

Údaje o sprostredkovateľoch:

Obchodný názov: IRISOFT, s.r.o.

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo: Pod Juhom 6477, 911 01 Trenčín

IČO: 36 332 275

Činnosť: Prenajímateľ a správca HW a SW E-shopu.

 

Obchodný názov: EKA-Z, s.r.o.

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo: Vysokoškolákov 41/31, 010 08 Žilina

IČO: 36438073

Činnosť: Spracúva účtovníctvo

 

Údaje o tretích stranách:

Obchodný názov: Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

Sídlo: Technická 7, 821 04 Bratislava

IČO: 35834498

Činnosť: Doručenie zásielky z e-shopu

 

IS E-shop

Prevádzkovateľ v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spracúva osobné údaje pre spracovanie objednávky, vystavenie daňového dokladu a vedenie reklamácií.

Ide o nasledovné údaje:

· Titul, meno, priezvisko

· Adresa pre doručenie tovaru

· E-mailová adresa

· Telefónne číslo

· Fakturačné údaje

Právnym základom spracúvania OÚ dotknutej osoby v IS e-shop je § 13 ods. 1 písm. b) Zákona. Dotknutá osoba nevyjadruje svoj súhlas so spracúvaním OÚ a tiež ani nemôže súhlas odvolať. Doba spracúvania OÚ je podmienená zákonmi, ktoré súvisia s uzatvorením obchodnej zmluvy (napr. o účtovníctve, DPH atď.).

IS marketing

Prevádzkovateľ v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spracúva OÚ pre tieto účely:

Zasielanie newsletterov prevádzkovateľ spracúva tieo OÚ dotknutých osôb tieto OÚ

· Meno, priezvisko

· E-mailová adresa

Právnym základom spracúvania OÚ v IS marketing je § 13 ods. 1 písm. a) Zákona - dokázateľný súhlas dotknutej osoby. Zákazník svoj súhlas prejaví zaškrtnutím prázdneho políčka s textom "Súhlasím so zasielaním noviniek". Doba platnosti súhlasu dotknutej osoby je päť rokov a dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať písomnou formou (e-mailom).

IS verný zákazník (vernostný program)

Pri pravidelnom nákupe dostáva zákazník e-shopu zľavy. Pre zaradenie do zľavového programu dotknutá osoba dobrovoľne vyjadrí súhlas so spracúvaním jej OÚ pre zaradenie do vernostného programu. Zákazník svoj súhlas prejaví zaškrtnutím prázdneho políčka s textom "Súhlasím so zaradením do vernostného programu". Doba platnosti súhlasu dotknutej osoby je päť rokov. Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať písomnou formou (e-mailom).

Právnym základom spracúvania OÚ v IS verný zákazník (vernostný program) je § 13 ods. 1 písm. a) Zákona - dokázateľný súhlas dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby zákonne, ak dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku. Ak má dotknutá osoba menej ako 16 rokov, takéto spracúvanie osobných údajov je zákonné iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas poskytol alebo schválil jej zákonný zástupca.

Prevádzkovateľ nevykonáva cezhraničný prenos OÚ do tretích krajín.

Prevádzkovateľ spracúva OÚ dotknutých osôb len na vyššie uvedené účely v rámci svojho E-shopu.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť len pravdivé OÚ. V prípade ich zmeny je povinná o ich zmene bezodkladne informovať prevádzkovateľa alebo si ich môže sama opraviť v E-shope.

Dotknutá osoba (zákazník e-shopu) má v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov tieto práva: 

Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo na informáciu:

a) či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú

b) účel spracúvania osobných údajov,

c) príjemcu/ov osobných údajov,

d) doba uchovávania osobných údajov

e) namietanie voči spracúvaniu, žiadať o výmaz osobných údajov

f) o práve podať návrh na začatie konania podľa § 100

Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Svoje právo môže dotknutá osoba využiť po prihlásení sa do e-shopu.

Právo na výmaz osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ak nastalo:

a) splnenie účelu spracúvania,

b) odvolanie súhlasu a neexistencia iného právneho základu pre spracúvanie,

c) namietanie voči spracúvaniu,

d) nezákonné spracúvanie osobných údajov,

e) splnenie zákonnej povinnosti

f) OÚ sa získavali v súvislosti so službou informačnej spoločnosti.

Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak

a) sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) a

b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať, ak je spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme; ak sú osobné údaje spracúvané na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa vrátane profilovania a na účely priameho marketingu . Prevádzkovateľ je povinný informovať dotknutú osobu o jej právach najneskôr pri prvej komunikácii s ňou. Právo sa uplatňuje okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodu verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký, historický a štatistický účel.

Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak namieta správnosť osobných údajov a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť ich správnosť; ak spracúvanie je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie a žiada namiesto toho obmedzenie použitia osobných údajov; prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania, ale ich potrebuje dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku; dotknutá osoba namietala spracúvanie a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Ak sa spracúvanie obmedzilo, prevádzkovateľ osobné údaje iba uchováva; spracúvať ich môže len so súhlasom dotknutej osoby, za účelom uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo verejného záujmu.

Právo podať sťažnosť a právo na náhradu škody

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na jednom dozornom orgáne, spravidla v členskom štáte svojho obvyklého pobytu a má právo na náhradu škody od prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Ak sa na spracúvaní zúčastnili viacerí prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, každý z nich zodpovedá za celú škodu, aby sa dotknutej osobe zabezpečila účinná náhrada.

 

Pokiaľ chcete využiť Vaše vyššie uvedené práva, kontaktujte nás na E-mailom: alertech@alertech.sk.

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov: Ing. Eduard WACZLAV, TEL: +421 907 821 140.

Navštívte náš showroom

V prietoroch našej kancelárie/showroomu Vám predvedieme na reálnych inštaláciách všetky funkcionality nami inštalovaných systémov. Je lepšie vidieť a vyskúšať si ako jednotlivé systémy fungujú, fyzicky si obhliadnuť jednotlivé komponenty ako si nechať nainštalovať systém podľa reklamných letákov.

Pred Vašou návštevou je potrebné nás vopred kontaktovať na telefónnom čísle: +421 907 821 140 za účelom dohodnutia si termínu stretnutia!

 

Inštalácie všetkých sysémov realizujeme v maximálnom rádiuse do 50 km od Žiliny, v špecifických prípadoch vo väčšej vzdialenosti.

Napíšte nám správu:

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov: *

Kontrolný kód

i

 Hlavní partneri:

HikVision

Jablotron

Napíšte nám správu

Kontrolný kód

i
Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie